| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

4 Упутство и смернице за рад

Page history last edited by Славица Јурић 10 years, 4 months ago

Предлози за имплементацију МИП у наставне планове по предметима и образовним нивоима

 

 


 

Циљ сарадничког рада

Циљ ове фазе радионице јесте осмишљавање предлога наставних садржаја кроз које се може имплементирати медијска и информациона писменост у наставне планове свих предмета на свим образовним нивоима. Тиме бисмо створили малу базу предлога за МИП у оквиру постојећих програма, с примерима, упутствима и водичима за примену. 

 

 

Техничко упутство за рад у вики

Сви учесници добијају параметре (корисничко име и лозинка) којима се придружују и пријављују на сараднички вики.

 

Навигациона трака

С десне стране је навигациона трака у којој су странице и вики ресурси. Најважнији блок у навигационој траци је Странице и датотеке (Pages & Files). У том блоку две странице су самосталне:

 • Почетна
 • SideBar

У блоку су и 4 фасцикле, што је знак да се у њима налазе остале потфасцикле и странице:

 • МИЛ радионица са неколико страница:
  1. Агенда целе радионице
  2. Квиз и упитник и резултати - линкови до квиза и упитника и датотеке са графички приказаним резултатима; на страници сви могу унети своје утиске о самом квизу и упитнику, и резултатима;
  3. Вебинар - снимак вебинара и презентација са вебинара;
  4. Упутство и смернице за рад
  5. Олуја идеја - слободне асоцијације, предлози, савети о теми МИП
  6. Корисни линкови и ресурси о МИП
  7. Шаблон страница - служи администраторима
  8. Списак учесника - у тој страници сваки учесник уноси податке о себи и активностима у вики, самовредновање доприноса
 • I образовни ниво са страницама за предмете у разредној настави ОШ
 • II образовни ниво са страницама за предмете у предметној настави ОШ и за стручне сараднике
 • III образовни ниво за средње школе има 2 потфасцикле:
  • Гимназије, са страницама по предметима у гимназијама и школама општеобразовног типа и за стручне сараднике
  • Стручне школе, са страницама за предмете у средњим стручним школама и за стручне сараднике
 • IV стручно усавршавање запослених - алтернативно, има неколико страница по врсти стручног усавршавања (предавање, радионица, обука, пројекат и сл.) за колеге на нивоу актива, установе, регије, стручног друштва или републике.    

Странице у фасциклама постају видљиве ако користимо стрелицу у десном рубу линије у којој је фасцикла. На преглед фасцикли враћамо се кликом на стрелицу у обрнутом смеру (back).

 

Уређење странице

Учесници радионице имају дозволе као писци (writer) страница. Већ су покренуте све странице по предметима који су најављени у упитнику. Све странице имају јединствен шаблон: табеле по разредима са захтеваним обавезним колонама за попуњавање. Када у навигационом блоку одаберeте страницу, она ће се показати у централном делу вики, који је истовремено и радни простор. На врху странице виде се две картице: за режим прегледа (View) и режим уређивања (Edit). Да бисте приступили попуњавању, кликните на картицу уређивање у табели одговарајућег разреда. На дну табеле унесите име и презиме када када завршите с радом, као и напомене ако имате потребе за тим. 

Табела се уређује уз помоћ класичног текстуалног уређивача који има понуде за форматирање текста и додавање линкова, а више од тога неће ни бити потребно.

Након завршеног уноса, обавезно сачувајте промене кликом на дугме за чување (Save) на самом дну странице, испод простора за коментаре.

 

Договор и интеракција током рада

Иако је вики намењен сарадничком раду, на истој страници два сарадника неће моћи истовремено радити. У историји промена може се пратити ко је шта унео тако да ће администратори имати детаљне извештаје о свим активностима сваког појединачног учесника.

Уколико има више сарадника на истој страници (наставници који предају исти предмет), они могу сарађивати и означавати своје уносе.

 • Можете одабрати исту боју којом ћете писати своје уносе и име и презиме испод сваке табеле;
 • На дну сваке странице постоји поље у којем можете остављати описе својих промена (Describe your changes) или напомене, питања, савете и друго својим сарадницима и администраторима. 
 • Администратори добијају извештаје на свој имејл о свим променама, а ако желите да их питате нешто, можете поставити питање на дну странице или слањем питања на имејл адресу: zajednica.ucenja@gmail.com 

 

Смернице и методологија рада

 

Како попуњавати табелу

Табеле попуњавамо индивидуално или у договору с колегама који предају исти предмет. Могуће је и пожељно да се оне попуне сараднички не само у оквиру истог предмета и разреда него и у оквиру сродних предмета, уколико се осмишљава пројектна или интердисциплинарна настава, тематско планирање и друге пожељне методе и стратегије.

 

Образовни стандарди или исходи

У табели је прва колона (иза оквирног броја часова) посвећена образовним стандардима. Ово је учињено због тога што је циљ да садржаје МИП имплементирамо у оквиру постојећих, прописаних наставних програма. Зато ће сваки учесник прво препознати и издвојити оне стандарде који спадају у вештине и знања МИП и, на основу издвојених стандарда/ исхода, планирати на којим наставним јединицима, којим методама и уз помоћ којих средстава може да имплементира садржаје МИП.

Уколико предмет нема прописане образовне стандарде, онда у ову колону уносимо исходе из наставних програма - оне који се односе или би се могли односити на МИП. У средњим школама користе се и општеобразовни стандарди и исходи.

За планирање облика стручног усавршавања запослених у образовању користимо стандарди компетенција за наставнике, односно листе задатака и циљева у Правилнику за рад стручних сарадника.

Извори:

 

Наставни садржај/ јединица

На основу издвојених стандарда/ исхода наводи се једна или више наставних јединица или тема у којима се стандарди могу остварити. Ко жели, може да планира и интердисциплинарну или тематску наставу. Бирају се оне теме и јединице које у највећој могућој мери могу да развију знања и вештине МИП. При томе, те вештине и знања не морају бити образовни циљеви часа, него функционални.

 

Ток часа/ часова

У овој колони кратко, у тезама, наводе се основне фазе часа/ часова (као и после часова, ако је планирано) са главним активностима.

 

Наставне методе

Наставне методе представљају елеменат наставног процеса који отвара поље креативности наставника. Управо преко наставних метода наставник може да имплементира садржаје МИП у наставне јединице које наоко немају никакве везе с медијском и информационом писменошћу.

На пример, сваки наставник у било којој школи, у позицији је да негује и развија вештине медијске и информационе писмености када ученике упућује на самосталан или тимски рад и одређене изворе. За постизање вештина информационе писмености није довољно упутити ученике да информацију пронађу и представе, него захтевати од њих да то учине по одређеној процедури коју захтевају одговорни и етички принципи односа према информацијама и знању. Будући да зна да ће први извор за ученике бити интернет, наставник може да припреми обележивач препоручених сајтова и подели га са ученицима; веб-квест који ће ученика провести кроз процес ишчитавања, селекције, анализе и процене извора, те креирања нове, сопствене информације с навођењем извора. Упутства о начину презентовања и представљања информације пред разредом или на вебу, о вршњачком вредновању и самовредновању такође су веома важна, јер је овде реч о развијању основних вештина МИП-а.

Препоручени извори:

 

Наставна средства и ресурси

У ову колону наводите медије и наставна средства која намеравате да користите током часа или за рад ученика после часа. То може бити опис наставног средства, библиографија, линк.

 

Праћење и вредновање вештина које развијамо код ученика

У последњу колону уносимо попис знања и вештина које развијамо код ученика и начин како их пратимо, односно како намеравамо да пратимо ефекте свог рада на медијском и информационом описмењавању.

 

Као извори за формулације знања, способности и вештина могу послужити извори:

 

Самовредновање

 

Списак учесника - страница у фасцикли Мил радионица такође садржи табелу коју попуњава сваки учесник на крају посла. Осим података о себи, школи и предмету, уносе се и активности у вики. У последњој колони сваки учесник  кратко вреднује свој допринос у овој фази радионице, спонтано, природно и једноставним језиком.

 

Друге информације

 

Рокови

Будући да је вики отворен 3. фебруара и да су планиране две пуне седмице за рад, рок за завршетак посла је 18. фебруар 2014.

Након тог рока учесници могу приступати страницама ради допуне, нових идеја и сл.

 

Колико примера учесници предлажу

Колико год сте инспирисани!

Подразумева се да ћете наводити добро осмишљене предлоге у којима постоје највеће шансе за развој МИП, а не оне где се она развија успут и спорадично.

Уколико предајете више предмета, своје предлоге можете унети на више страница по предметима.

Исто тако, можете да унесете предлоге и у алтернативну тему за стручно усавршавање запослених. 

 

Ако недостају странице или не одговара шаблон

Уколико недостаје страница за неки предмет; уколико се планира тематска или интердисциплинарна настава па шаблон странице није одговарајући, обратите се администраторима да вам отворе нову страницу: по имену предмета; празну страницу.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.