| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Српски језик ОШ б

Page history last edited by Соња Радоњић 10 years, 5 months ago

 

Разред: ОСМИ

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

Један час редовне и два часа допунске / додатне наставе

СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима

СЈ 1.1.6 разликује у тексту битно од небитног, главно од споредног

СЈ 2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима

СЈ 3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке на сложенијем тексту

 

 

 

 

Књижевност: Усуд (народна приповетка)

Пре часа:

1. Прочитати приповетку

2. ТЕМА: Усуд или лични избор - ученици са темом раније упознати

Истраживачки и стваралачки задаци (три групе):

Прва група: Протумачити значење појма УСУД (релевантни штампани и интернет ресурси)

Друга група: Поред понуђеног, пронаћи и друге интернет ресурсе и истражити однос усуда и личног избора на примеру Вука Караџића

Трећа група: Написати есеј: Усуд или лични избор Вука Караџића

 

Тип часа: обрада

Наставни облици: Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе: Дијалошка, истраживачка, текстуална

- Почетни текстови:

1. Приповетка: http://srpski.in.rs/?p=299

2. Вук Караџић: http://srpski.in.rs/?p=518

- Радови ученика

 

 

Повезивање две наставне јединице: приповетка (књижевност) и Вук Караџић (језик).

На првом часу допунске / додатне наставе ученици раде тест према стандардима за крај основног образовања, а у складу са вештинама МИП које се развијају код ученика.

На другом часу допунске /додатне наставе - дебата: Усуд или лични избор Вука Караџића

 
 
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Силвана Јовић
Напомене  

 

  *    *    *

Разред: Седми

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

СЈ.1.1.2. Разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди схврху текста  Књижевност: Доситеј Обрадовић, тематски час 
Ученици најпре читају одломак из "Живота и прикљученија" Доситеја Обрадовића. Затим прате задатке дате у Клетовој читанци за седми разред; истражују детаље из живота тог српског просветитеља; раде презентације у пауерпоинту и презентују свој рад. 

Тип часа: обрада.

Наставни облик: индивидуални, групни.

Методе: истраживачка,

текстуална. 

Читанка за седми разред, интернет ресурси (углавном Википедија),

http://www.dositejeva-zaduzbina.rs/dositej/biografija.html

http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=183.0 ,

 http://www.maturski.org/KNJIZEVNOST/DositejObradovic.htm  http://sr.wikisource.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0 пауерпоинт програм на рачунарима, пројектор, платно за пројектовање 

српски језик - историја - информатика анализа презентација по критеријуму релевантности информација датих у њима; тест о понавању основних информација о Доситеју Обрадовићу 
  СЈ.1.1.5. Проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
 

Теме за истраживање:

1. Историја српског народа у осамнаестом веку;

2. Оснивање Велике школе;

3. Путовања Доситеја Обрадовића;

4. Језик Доситеја Обрадовића;

5. Историјске прилике за живота Доситеја Обрадовића. 

 
   
 
  СЈ.1.3.16. Служи се речницима, приручницима и енциклопедијама             
  СЈ.1.3.17. Зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба             
  СЈ.2.4.1. Повезује дело из обавезне лектире са временом у коме је настало и са временом које се узима као оквир приповедања             
 

СЈ.2.4.4. Разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију 

           
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Соња Радоњић 
Напомене

Овај тематски час је већ реализован на часовима српског језика у шк. 2013/2014. То су наши почетнички покушаји; могуће је видети на линку:

http://vrazogrnac.wordpress.com/2013/12/20/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81/  

 

  *    *    *

Разред: Пети

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

СЈ.1.4.5. Препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог  Форме приповедања

Ученици добијају задатак да уз помоћ интернета и читанке за пети разред дођу до одговора шта су форме приповедања. 

Тип часа: обрада.

Наставни облик: индивидуални, рад у пару, групни (по опредељењу ученика). 

Интернет-ресурси (Википедија, 

http://www.osmantic.edu.rs/index_files/7srpski.doc‎

http://21naki.wordpress.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/

(ово су неки од извора на интернету које наставник предлаже),

Речник књижевних термина (Нолит),

мали школски речници књижевних термина у издању Клета или Едуке,

читанка за пети разред (појмовник)

српски језик - информатика 

Ученик изграђује вештину налажења

информација на задату тему.

 

  СЈ.2.4.7. Разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
 
Ученици претражују ресурсе на интернету; раде презентације о формама приповедањања.   Наставне методе: истраживачка, текстуална. 
   
Ученички радови (пп-презентације) показују да ли су успели да дођу до информација о формама приповедања.
  СЈ.1.3.16. Служи се речницима, приручницима, енциклопедијама   Ученици презентују свој рад.         
  СЈ.2.1.4. Разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се користи             
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Соња Радоњић 
Напомене

Час је реализован у петом разреду шк. 2012/2013. Једна од презентација је на линку:

http://vrazogrnac.wordpress.com/2013/12/18/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0/  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

ТИП ЧАСА

Обрада

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ

Фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Дијалошка, текстуална, истраживачка

НАСТАВНА СРЕДСТВА

Вербална, Читанка (страна 8)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.