| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Математика ОШ б

Page history last edited by Данило Боровница 10 years, 5 months ago

 

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1.

МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто

МА.1.5.4. одреди задати проценат неке величине

МА.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле

МА.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља међузависност величина

Графичко представљање статистичких података

Свакодневно информације о најразличитијим појавама усвајамо преко разних графикона и дијаграма. Овакав графички приказ је илустративнији од навођења самих података. На основу

прикупљених  података ученици су их  представили графички и заједно их анализирамо. Анализа укључује и истраживање о актерима преко интернета и критички осврт на добијене податке са разних извора (МИП). 

Тип часа: Систематизација

Облици рада: Индивидуални, групни.

Наставне методе: Усемно излагање, дијалошка, истраживачка, илустративна

Бела табла, фломастери, Видео бим, паметна табла, свеска, прибор за цртање
Српски језик-Зита Херцег, Тања Првуловић Географија
Кроз приказ домаћег задатка од претходног часа утврдити ниво усвојеног знања. Ученици су подељени у групе. Ученици критикују, хвале, дају примедбе, сугестије, дискутују, коментаришу.
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Данило Боровница
Напомене Сам ток овог часа подразумева претходне припреме на часовима српског језика и математике. Задатак (по групама) је био да анкетирају по 20 ученика шестог, седмог и осмог разреда са питањима : Омиљени филм, глумац, глумица, колико су ове године филмова одгледали. Омиљени певач-група и врста музике коју воли. Омиљени спорт и спортиста. Колико су ове године књига прочитали и ако читају омиљени писац. Пожељно снимити ток часа и направити кратак извод.

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.