| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Машинска група предмета

Page history last edited by Биљана Арсенијевић 10 years, 4 months ago

 

Разред : ИИИ

 

бр.  

час-

ова

стандарди / исходи

(Кроз које можете

развити МИП )

наставни садржај /

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација /

сарадници

праћење, вредновање

(Вештина ученика)

Један час редовне наставе 

роналажење, вредновање и избор одговарајућих извора

 - вредновање информације пронађене у одабраним изворима на основу тачности, вредности, прилагођености потребама

 - примена вештина критичког размишљања (анализа, синтеза, евалуација, организација) у коришћењу информација и стицању знања, у циљу формирања нових схватања, извлачења закључака и креирања новог знања

- идентификација погрешног схватања, претпоставки, главних идеја, конфликтних информација, угла гледања или предрасуда у пронађеним информацијама   

 Систем за пенос снаге моторних возила

 Час се одржава у кабинету информатике, сваки ученик има рачунар.

Задатак ученика је да претражи интернет, одабере матерјал који би искористио у случају да на Завршном испиту добију тему: Систем за пренос снаге моторних возила. Ученицими нагласити значај и одабир правих извора као што су: процена квалитета, поузданост, тачност, углед аутора и релевантност грађе која је њима потребна. Ученици треба да дају објашњења:

-Зашто би користили тај извор?

-На који начин?

-Да ли би преписали или налепили делове текста или би то био њихов резиме?

-Да ли би испоштовали ауторска права?

-Да ли би и како навели изворе коју су користили?

-Да ли је матерјал у функцији теме?   

Наставне методе :

монолошко-дијалошка метода, истраживачка метода, дискусија

Облици рада:

фронтални, индивидуални,  групни 

Компјутери

Интернет

Пројектор

Видео бим 

Практична настава

Машински елементи 

На основу одговора које ученици дају.

На основу постављених питања.

На основу става ученика

   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)

Биљана Арсенијевић 

Напомене  

 

  ***

Разред :

 

бр.  

час-

ова

стандарди / исходи

(Кроз које можете

развити МИП )

наставни садржај /

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација /

сарадници

праћење, вредновање

(Вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  ***

Разред :

 

бр.  

час-

ова

стандарди / исходи

(Кроз које можете

развити МИП )

наставни садржај /

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација /

сарадници

праћење, вредновање

(Вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  ***

Разред :

 

бр.  

час-

ова

стандарди / исходи

(Кроз које можете

развити МИП )

наставни садржај /

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација /

сарадници

праћење, вредновање

(Вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.