| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Фармакогнозија

Page history last edited by Татјана Митровић 10 years, 5 months ago

 

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1.
Ученици ће на крају часа бити оспособљени да самостално израде и осмисле семинарски рад. Биће упознати са начином претраживања и коришћења података у различитим претраживачима. Научиће на који начин да наводе и користе литературу а да не наруше ауторска права аутора оригиналних научних радова. Целоживотно учење
 Израда семинарског рада: Фитотерапија јуче, данас, сутра

Увод 5 мин-кратак опис шта ће се дешавати на часу

Централни део часа 30 мин- Презентација једног семинарског рада и давање детаљних упутстава како се пишу семинарски радови. Укључивање у базе података, googl, kobson, SciMed, и објашњавање на који начин тражити податке. Давање инструкција за најлакше навођење литературе.

Закључак 10 мин- Кратко понављање са акцентом на најзначјнијим деловима онога што је речено на часу. Давање домаћег задатка тј. теме семинарског рада

 

 Монолошка, дијалошка презентација, практичан рад
Рачунар видео бим, пример семинарског рада, интернет
библиотека, рачунарски центар, биологија, хемија, историја 
Евалуациони листић, успешно и самостално израђен семинарски рад, мини тест разумевања презентованог градива
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Маријана Милосављевић
Напомене Час је могуће реализовати из свих предмета. Применљив је у свим сферама живота.

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1.

Ученик ће бити способан да на одговоран  начин користи расположива средства  из области информационо комуникационих технологија ради долажења до веродостојних чињеница које се односе на

- ботаничке карактеристике биљке

-хемијски састав и

-правилну употребу у терапији

Дроге са флавоноидним хетерозидима:Ginkgo bilobae folium

Увод(5мин.)-кратко информисање о циљу и активностима на часу

Централни део(30 мин.)

-Кратка презентација о биљци(распрострањеност,изглед,састав и дејство)

-Укључивање на интернет

1.http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE

2.http://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?a=p

3.http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages%2Fmedicines%2Flanding%2Fherbal_search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d&searchkwByEnter=false&alreadyLoaded=true&isNewQuery=true&startLetter=G&keyword=Enter+keywords&searchType=Latin+name+of+the+genus&taxonomyPath=&treeNumber=

Објашњавање на који начин претражити базу хуманих лекова на сајту Агенције за лекове и медицинска средства  и Европске  медицинске агенције  и доћи до жељених података о биљним лековима.

Завршни део(10 мин.)

Када ћете моћи да примените ово знање у послу којим ћете се бавити?

Ученици имају 2 мин.  да одговор забележе у свеску.Прозивају се добровољци да прочитају своје одговоре.

Домаћи задатак:На сајту Агенције за лекове и медицинска средства  из базе за хумане лекове преписати  индикације за примену екстракта листа гинка.

 

монолошка 

дијалошка

презентација

рачунар,

видео бим

интернетт

ботаника

хемија

фармакологија

тест

усмено излагање

активност на часу

   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Јасна Савић
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

Први

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

Ученици активно прате наставу,понаљају градиво из основне школе и проширују и утврђују научено   Електролитичка дисоцијација
У уводу говоримо о електролитичкој дисоцијацији,о електролитима и неелектролитима. О провођењу електричне струје.  У главном делу часа дефинишемо електролите, подсећамо се јонске и ковалентне везе, дисоцојације, хидратације. На крају проверавамо да ли је појам електролита и електролитичке дисоцијације схваћен. Ученици добијају домаћи кроз писање једначина дисоцијације.  Усмено излагање. Дијалошка , Метод писања и постављања питања.  Табла и креда  Физика градиво 8 разреда.  На основу ученичких постигнућа наставник има могућност да процени како ниво знања ученика тако и квалитет свога рада и да обрати више пажње на делове који ученици нису савладали. 
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)

Татјана

Митровић. Прфесор Хемијско прехрамбене-технолошке школе. 

Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.