| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Српски језик ОШ а

Page history last edited by Slavica 10 years, 4 months ago

 

Разред: 4.

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не 

допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са 

поступцима ликова 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју 

поткрепљује одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се 

на текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Браћа Грим: Трнова Ружица

Први час

Уводи део часа:

 • Игра препознавања:препознавање обрађених бајки помоћу одговарајућих илустрација-ученици се такмиче по групама, сваки ред представља једну групу;
 •  извођење закључка о основним карактертистикама бајки;
 •  најава наставне јединице-бајке Трнова Ружица 

Централни део часа:

 • слушање Трнове Ружице, радијске приче за лаку ноћ (http://youtu.be/mZx3yg-VIIM)
 • анализа бајке (стандардна анализа бајке: фабула, ликови, итд) и радијских елемената који су дочарали бајку (упоређивање класичног читања бајке и "радијске бајке": који су то елементи који се појављују у "радијској бајци", када се појављују, чему они доприносе, итд)-ова активност се реализује кроз разговор и дискусију на нивоу одељења (фронтално). 

Завршни део часа:  

 • осмишљавање кратке најаве за радијску бајку и представљање продуката рада ученика

Други час 

Уводни део часа: 

 • читање најбољих најава за радијску бајку;
 • кратак разговор о другим медијима кроз које се бајка може представити (навођење других медија и начина на који се у њима бајка може представити)  

Централни део часа:  

 • рад ученика по групама: Ученици се, према интересовањима, деле у 5 група. Свака група има посебан задатак (писање новинског извештаја о бајци Трнова Ружица, креирање плаката за позоришну представу "Трнова Ружица", креирање радијске рекламе за бајку; интервју са главним ликовима бајке (телевизијска емисија), представљање бајке кроз стрип). Свака група добија упутство са основним смерницама за рад (карактеристике медија и медијске форме кроз коју представља бајку, значајни елементи којих се морају држати током рада)
 • представљање продуката рада група
 • кратка дискусија - коментарисање радова (први утисци: да ли су добри или не и због чега; шта им се допало, а шта не, итд)
 • попуњавање евалуационих упитника (свака група попуњава евалуациони упитник за радове осталих група (евалуациони упитници садрже општи и посебан део који се односи на испуњеност задате медијске форме) 

Завршни део часа:

 • сумирање резултата евалуационих упитника
 • самовредновање група на основу нових евалуационих упитника

тип часа: обрада;

облици рада: фронтални, индивидуални, групни

наставне методе: метода разговора, метода рада на тексту, интерактивна метода, метода демонстрације

илустрације за игру препознавања; рачунар са приступом интернету ради слушања бајке за лаку ноћ на Јутјубу: папири за осмишљавање најаве за радијску бајку; наставни листови-упутства за рад група, евалуациони упитници, упитници за самовредновање, 2 хамера за групе које креирају плакат и стрип; флип-чарт папир за групу која креира извештај; папири за групе које осмишљавају телевизијски интервју и радијску рекламу; микрофон и музичка подлога за снимање радијске рекламе

 

ликовна култура, музичка култура  Ученици су упознати са различитим медијима и начинима медијског изражавања, као и са начином процењивања медијских порука и продуката. Још увек се не може рећи да су стекли одређене вештине и зато кроз наредне часове српског језика (а и осталих наставних предмета, првенствено предмета природа и друштво, ликовна култура, музичка култура и од играчке до рачунара) треба даље радити на развијању медијске и информационе писмености. То је могуће постићи кроз добро планиране и осмишљене истраживачке задатке, чешће коришћење тимског и самосталног рада ученика (проналажење одређених информација, њихово упоређивање, анализирање и вредновање, креирање одговарајућих продуката и директно везаних за медије и индиректно (коришћењем одговарајућих медија). Вредновање би било комплексно, јер је потребно пратити и комплетан процес рада и продукте рада. Поред евиденције учитеља о раду ученика, сваки ученик би водио свој дневник учења и бележио свој напредак. 
 
 
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Славица Гомилановић 
Напомене Можда није могуће све реализовати на 2 часа, у том случају је потребно предвидети још један додатни час. Тешко је само на основу 2 часа говорити о медијској и информационој писмености ученика и вештинама које су стекли и због тога је потребно континуирано наставити са радом на медијском и информационом описмењавању ученика.  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.